Do szkoły przyjmujemy uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i chcą kształcić się w zawodzie technika usług fryzjerskich.

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczona kopia,

 3. karta zdrowia,

 4. 3 fotografie,

 5. akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu.

  Ponadto:

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Do podania o przyjęcie do Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni  należy dołączyć:

a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

b. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

d. umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2014 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych zasadniczej szkoły zawodowej) zgodnie z: rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808 z późn. zm.),

e. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

f.Ankietę szkolną(do pobrania w  MENU  OGŁOSZENIA  / Załączniki).

 

ZARZĄDZENIE Nr 04/2014  POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 roku

w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015.

Na podstawie:
art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni podaje terminy związane z rekrutacją do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 oraz Technikum nr 3 na rok szkolny 2014/2015:

 

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klas pierwszych Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni

na rok szkolny 2014/2015

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum decyduje suma punktów, której składnikami są:

a.  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),

b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

c. Wybrane przedmioty obowiązkowe do punktacji to:

- w zawodzie sprzedawca – język obcy, informatyka, technika;

- w zawodach: fryzjer i technik usług fryzjerskich - język obcy, chemia, plastyka.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

Terminy dotyczące przyjęć do:

b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum 

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 1. w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 2. do pozostałych szkół
od 15 maja 2014 r.
do 22 maja 2014 r.

do 23 czerwca 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 23 maja 2014 r.
do 13 czerwca 2014 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 26 czerwca 2014 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 27 czerwca 2014 r.
do 1 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 3 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 3 lipca 2014 r.
od godz. 12:00
do 7 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 8 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 8 lipca 2014 r.
od godz.12:00
do dnia 10 lipca 2014 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2014 r. 11 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

Ogłoszenie listy przyjętych.
25-27 sierpnia 2014 r.


29 sierpnia 2014 r.
do godz. 12:00

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

  2. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

  3. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
   I – III miejsce w województwie - 5 punktów
   I – III miejsce w powiecie - 4 punkty

  4. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie
np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.


*art. 22 ust. 2. pkt 8

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:

8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041).

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ankieta szkolna(do pobrania w MENU / OGŁOSZENIAZałączniki).

www.kancelaria-fides.pl