Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Technikum Nr 3 w Gdyni

na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 • Zarządzenie Nr 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016,
 • Statut Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni.

 

I Oferta edukacyjna

 1. Nazwa zawodu: technik usług fryzjerskich.
 2. Czas trwania nauki: 4 lata.
 3. Opis zawodu: zajęcia w pracowniach szkolnych; praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich.
 4. Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.
 5. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.
 6. Uzyskane wykształcenie/kwalifikacje:
 • średnie wykształcenie,
 • świadectwo dojrzałości (po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego),
 • kwalifikacje: A.19 – Wykonywanie usług fryzjerskich; A.23 – Projektowanie fryzur (po przystąpieniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie).

 

II Rekrutacja elektroniczna

 1. Nabór do Technikum Nr 3 przeprowadzany jest w systemie rekrutacji elektronicznej. Rejestracja kandydatów odbywa się na stronie:

www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 1. Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony przeprowadzania naboru, uczniowie gdyńskich gimnazjów uzyskają, w najbliższym czasie, w macierzystych szkołach.
 2. Uczniowie spoza terenu Gdyni, którzy ubiegają się o przyjęcie do Technikum Nr 3, będą mogli zarejestrować się w elektronicznym systemie naboru za pośrednictwem własnego komputera, bądź korzystając z komputera w naszej szkole.

 

III Kryteria

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Nr 3 decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty według zasady:

wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

b) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w Statucie Szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język obcy,
 • biologia,
 • plastyka.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

stopień

liczba punktów

celujący

17 pkt.

bardzo dobry

14 pkt.

dobry

12 pkt.

dostateczny

8 pkt.

 

 1. W przypadku, gdy kandydat ma wpisane na świadectwie dwa języki obce jako obowiązkowe, przeliczaniu na punkty podlega ocena wyższa.
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględniane są w procesie rekrutacji:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7  punktów,

b) udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, w tym:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów
- finalista konkursu wojewódzkiego – 10 punktów,

c) osiągnięcia sportowe i artystyczne:
    I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim – 6 punktów
    I – III miejsce w województwie - 5 punktów
    I – III miejsce w powiecie – 4 punkty,

d) zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym –
5 punktów,

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.

IV Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum – kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum,
 • zaświadczenie  o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • zaświadczenie lekarskie orzekające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie technik usług fryzjerskich (badanie lekarskie zostanie przeprowadzone w szkole przez uprawnionego lekarza).

Po przyjęciu do Technikum Nr 3 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał aktu urodzenia (do wglądu) lub kopię tego dokumentu,
 • trzy zdjęcia,
 • wypełnioną ankietę informacyjną obowiązującą w szkole ("ankieta rekrutacja ponadgimnazjalna" do pobrania w sekretariacie i dostępna na stronie szkoły w Menu/Ogłoszenia/Załączniki:

  http://www.zsrih.gdynia.pl/index.php?id=52),

 • kartę zdrowia,
 • potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej wygenerowane przez system rekrutacji elektronicznej.

V Terminy rekrutacji i składania dokumentów

 

od 14 maja
do 22 czerwca 2015 r.

 

składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły

od 26 czerwca 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r.
do godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

dostarczanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia
w pierwszej kolejności

do 25 czerwca 2015 r.

dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji
o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły

 

2 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Technikum Nr 3

od 2 lipca do 6 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

potwierdzenie woli podjęcia nauki w Technikum Nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

7 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 

 

ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych
do Technikum Nr 3

od 7 lipca do 9 lipca 2015 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

składanie przez kandydatów nieprzyjętych
do wybranej szkoły oryginałów dokumentów
w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami
(o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów)

10 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 

 

ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r.

24–26 sierpnia 2015 r.

dodatkowa rekrutacja do szkół, mających  wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

 

28 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00

ogłoszenie listy przyjętych

 

 
 

www.kancelaria-fides.pl